communication house

Mediálne centrum    »   Tlačové správy    »   Cesty vody na Východe

Cesty vody na Východe

Netradičná mapa predstavuje školákom ich región z hydrologického hľadiska


(Košice, 28. október 2011) - Najrozšírenejšia látka na svete - voda - vytvára na pomerne malom priestore juhovýchodného Slovenska množstvo podôb. Od čistých jazier a vzácnych mokradí s chránenými živočíchmi cez vodárenské nádrže s kvalitnou pitnou vodou až po vodohospodárske objekty nezastupiteľné v protipovodňovej ochrane. Sústrediť všetky zaujímavosti a pútavo ich predstaviť najmä žiakom základných škôl a ich učiteľom – to je cieľ novej náučnej mapy nazvanej Cesty vody na Východe. Pripravil ju Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Košice za 100 %-nej finančnej podpory holandského partnera – vodnej rady Regge en Dinkel z mesta Almelo.


Ide o jeden z výsledkov spolupráce, ktorá prebieha medzi košickým závodom a holandskou stranou už od roku 1997. „Najnovší projekt WACO (z anglického water cooperation – „vodná spolupráca“) sa od roku 2009 zameriaval okrem iného aj na riešenie komplexného hospodárenia s vodou na pravom brehu rieky Ondava za účasti verejnosti, napríklad starostov obcí. Ďalej sme si vymieňali skúsenosti pri čerpaní fondov Európskej únie, hľadali nové možnosti financovania vodohospodárskych opatrení a tiež sa venovali komunikačným aspektom vodohospodárskej činnosti – vrátane jej propagácie medzi mládežou,“ uvádza vedúci odboru vodohospodárskeho rozvoja a plánovania SVP š.p., OZ Košice Ing. Stanislav Dobrotka.


Náučná mapa je pravdepodobne prvou svojho druhu na Slovensku a môže výrazne prispieť k tomu, aby deti a mladí ľudia spoznali unikátne podoby vody vo svojom blízkom okolí. Autori sa nevydali cestou maľovaných máp, ale pracovali so štandardnými mapovými podkladmi z dielne VKÚ Harmanec. Táto spoločnosť produkt aj graficky spracovala.


Mapu ozvláštňujú viaceré prvky. „Pri príprave sme vytipovali 26 najdôležitejších vodohospodárskych objektov z Povodia Bodrogu, Hornádu a Bodvy – priehrady, rybníky, štrkoviská, hate či mŕtve ramená. Cieľom bolo predstaviť územie z hydrologického hľadiska, preto sú na mape výrazne zobrazené hranice povodí a tiež 13 najdôležitejších riek. Všetky objekty sme očíslovali, na zadnej strane stručne popísali a pre názornosť pridali fotografiu,“ sumarizuje S. Dobrotka. Špeciálne pre túto príležitosť vznikli aj nové, deťom zrozumiteľnejšie mapové značky, ktoré vhodne dopĺňajú oficiálny značkový kľúč. Súčasťou je stručný abecedný slovník s vysvetlením základnej vodohospodárskej terminológie.


Mapa má ambíciu poslúžiť najmä na hodinách zemepisu, prírodopisu a regionálnej výchovy a môže byť vítaným sprievodcom pri exkurziách.

Communication House - sídli v Košiciach a je prvou mimobratislavskou PR agentúrou na Slovensku založenou v roku 1996.

Communication House, s.r.o.

Štefánikova 6, 040 01 Košice, web: www.communicationhouse.sk
Code by MacMike.sk | CMS by TISS.sk