communication house

Mediálne centrum    »   Tlačové správy    »   SLOVBIOTECH - Slovenské združenie pre priemyselnú biotechnológiu

SLOVBIOTECH - Slovenské združenie pre priemyselnú biotechnológiu

Poskytne Slovensko biotechnológiám systémovú šancu?

(Bratislava, 16. júna 2008, Anton Oberhauser) – Biotechnológie skrývajú v sebe obrovský potenciál. V mnohých vyspelých krajinách sa tomuto sektoru buď systematicky venujú už niekoľko desaťročí alebo naň upriamili pozornosť ako na zdroj výnimočných rozvojových impulzov do budúcnosti. Slovensku sa núka šanca.

Tvrdenie, že naša krajina má v tejto oblasti čo doháňať, ešte ani zďaleka nevystihuje skutočný stav. Okrúhly stôl o priemyselných biotechnológiách 16. júna 2008, prvý od rozdelenia Česko-Slovenska, by mohol znamenať začiatok prelomu. Pomoc Slovenskému združeniu pre priemyselnú biotechnológiu ponúkla organizácia EuropaBio. Podobné okrúhle usporadúva v ôsmich krajinách Európy. Jej cieľom je koordinovať aktivity tak, aby sľubný sektor dostal podporu a koordináciu na európskej úrovni. Na Slovensku totiž zatiaľ absentuje systémový prístup k biotechnológiám. Producenti u nás vyrábajú, stále však chýba koordinovaný postup, ktorý by slovenskej biotechnológii zabezpečil napríklad prístup k peniazom z európskych fondov a predovšetkým dôstojné miesto popri ostatných priemyselných sektoroch. Spolu s pomocou zo strany európskych inštitúcií je nevyhnutná zjednotená iniciatíva zo strany samotných zástupcov biotechnologickej výroby.

Cieľom okrúhleho stola je identifikovať potenciál Slovenska v priemyselných biotechnologických aplikáciách a tiež pomôcť odstrániť prekážky brániace výskumu a inováciám, aby tak Slovensko pripravilo cestu pre konkurencieschopný rozvoj na tomto poli. Diskutovať sa bude aj o celoeurópskej a bilaterálnej spolupráci.

Viaceré európske štáty – napríklad Írsko, Dánsko, Fínsko, Švédsko, Nemecko a v poslednom období aj Česká republika sa môžu pochváliť značným množstvom investícií do tohto sektora, ktorý v období dôrazu na ochranu životného prostredia a vyhľadávaní investícií s vysokou pridanou hodnotou predstavuje veľký zdroj pracovných príležitostí pre vzdelaných ľudí.


Čo sú biotechnológie – biela, červená, zelená

Podľa definície OSN pod biotechnológiou rozumieme akúkoľvek technologickú aplikáciu, ktorá používa biologické systémy, živé organizmy alebo ich súčasti na výrobu alebo modifikáciu produktov alebo procesov na špecifické použitie. Veľmi orientačne sa člení na bielu (priemysel), červenú (zdravie) a zelenú (agro).


Svetový a európsky kontext

Zaujímavé je porovnanie čísel z biotechnologických sektorov Európy a USA. Američania vo všeobecnosti Európu na tomto poli predstihujú. Kým v roku 2006 dosiahli tržby v USA 58,8 miliárd USD, v Európe to bolo 19,3 miliardy USD. Podobne výdavky na výskum a vývoj boli v Európe približne na tretinovej úrovni. V počte zamestnancov je Európa na čísle 68 440 (38 %) oproti 180 800 zamestnancom v USA. Naopak Starý kontinent predstihuje Američanov v počte prevádzok o 12 % – 1 621 oproti 1 452. Aj na Slovensku sa črtajú príležitosti najmä pre mikrospoločnosti, malé a stredné podniky.

V bývalej Európskej 25-ke má najviac biotechnologických patentov prepočítaných na milión obyvateľov Dánsko (takmer 25). Slovensko hlási menej ako päť. Ani vo výdavkoch na vzdelanie prepočítaných na jedného študenta na tom nie sme oveľa lepšie. SR vydávalo menej ako 50 % priemeru EÚ-25 a v porovnaní s lídrom, Švédskom, sme len na tretinovej úrovni. V podpore vedy a vyskumu (podľa percenta HDP) nám v bývalej 25-ke dokonca patrilo nelichotivé 24. miesto, za nami skončil len Cyprus.

Zdá sa, že „nožnice“ sa stále roztvárajú v náš neprospech. V roku 2007 sme v porovnaní s Českou republikou investovali do výskumu a vývoja biotechnológií asi 50-krát menej finančných prostriedkov.


Úspešné príbehy z Európy

Veľka americká nemocnica Mayo Clinic z Rochesteru (štát Minnesota) ponúkla regiónu Brna obrovskú investíciu, ak región a tri brnianske univerzity dokážu vzájomne spolupracovať a zaslúžia sa o štátnu podporu. To sa aj stalo. Mesto Brno dostalo pred vstupom do EÚ podporu na rozvoj regiónu - konkrétne na projekt Medzinárodného centra klinického výskumu (ICRC) vrátane vybudovania univerzitného mestečka a veľkého areálu Red Biotech Research & Development. Viac o českej biotechnológii na stránke www.gate2biotech.com

Írska vláda sa koncom 80. rokov minuého storočia rozhodla, že bude podporovať informačné technológie a biotechnológie. Štátna agentúra Enterprise Ireland vytvorila na štátny fond, ktorý mal tri časti - Proof the Concept Fund, Development Fund a Business Development Fund - a systematicky podporoval už existujúce firmy a tiež novovznikajúce (anglicky spin-off). Na súčasnej webovej stránke www.enterprise-ireland.com vidieť vynikajúce výsledky po 20 rokoch.


Úspešné príbehy zo Slovenska

Evonik Fermas Slovenská Ľupča

Spoločnosť produkuje prídavky do krmív na biotechnologickej báze pre hospodárske zvieratá. Výrobná kapacita je pre aminokyselinu treonín 20 000 ton a pre tryptofán niekoľko sto ton ročne. Takmer celú produkciu pre výživu najmä ošípaných, hovädzieho dobytka a hydiny firma vyváža do viac ako 30 štátov sveta, najviac do Ázie a USA.

Fermas založili ako spoločný podnik nemecká spoločnosť Degussa AG (51 % akcií) a Biotika, a.s., (49 %) Slovenská Ľupča v roku 1993. O päť rokov neskôr sa stal 100-% dcérskou spoločnosťou Degussy AG a od roku 2007 je Evonik Fermas 100-% dcérou nemeckého koncernu Evonik so sídlom v Essene, ktorý ako jediný vo svete ponúka všetky štyri esenciálne aminokyseliny ako jeden dodávateľ.

Fermas od roku 1992 preinvestoval cca 4 mld. SK. Okrem stáleho zamestnania pre 250 vysokošpecializovaných ľudí je stabilným partnerom pre cca 20 firiem, ktoré na investíciách a servisoch dodali v spomínanom období pre Fermas výkony v hodnote 2,5 mld.sk. Medzi najväčšími dodávateľmi figurujú aj domáce spoločnosti - Noving Nováky, Mijas Banská Bystrica či Technos Hronec. V období 1997 – 2001 získal Fermas štyrikrát titul „Najlepší exportér roka v SR” (podľa týždenníka TREND).

Generálny riaditeľ: Ing. Miroslav Havlík, kontakty: telefón 048/43 48 101, e-mail miroslav.havlik@evonik.com


LiAxx Biotech, s.r.o.

Spoločnosť vznikla v roku 2006 ako joint-venture firiem AXXENCE GmbH (Nemecko/Holandsko) a LIKO Bratislava a.s. Nemecko-holandská spoločnosť pôsobí v oblasti výroby a predaja prírodných a biotechnologicky pripravených aróm určených pre potravinársky a kozmetický priemysel, kým LIKO je pokračovateľom tradícií výskumu a vývoja v oblasti potravinárskeho a fermentačného priemyslu.

Spoločný investičný zámer - Výskumno-vývojové a inovačné centrum priemyselných biotechnológií vyrastie do troch rokov v Malženiciach. Spoločný podnik si kladie za cieľ zostať na špici v aplikovaní nových vedeckých a technických objavov a postupov pri zachovaní súčasnej zamestnanosti, výskumnú a poradenskú činnosť, vývoj technológií, poskytovanie odbornej pomoci pre vysoké školy a univerzity, ako i využitie výsledkov úzkej spolupráce s Fakultou chemickej a potravinárskej technológie STU vo vývoji nových postupov, technológií a inovácií.

Celková výška investície v prvom stupni projektu by mala dosiahnuť okolo 150 miliónov korún, pričom podstatná časť financií sa predpokladá zo štrukturálnych fondov EÚ

Výkonný riaditeľ: Ing. Martin Minárik, kontakty: telefón 02/502 444 16, e-mail minarik@likoba.sk


Slovenská technická univerzita

Na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave sa výskum sústreďuje na prírodné látky s biologickými a fyziologickými účinkami Medzi atraktívnymi mikrobiálnymi metabolitmi sú tu polynenasýtené mastné kyseliny, Ich dlhodobý nedostatok v strave sprevádzajú poruchy v metabolizme tukov, čo vedie k zvýšenému výskytu najmä zápalových, kožných a srdcovocievnych ochorení a diabetes.

V poslednom čase priťahujú záujem prírodné antioxidanty a zhášače voľných radikálov na báze karotenoidných pigmentov, a to pre svoj potenciál spomaľovať a preventívne pôsobiť pri degeneratívnych ochoreniach ako sú arterioskleróza, rakovina, ale aj procesy starnutia.

Produkcia vzácnych sacharidov, polyolov, ketokyselín používaných nielen v potravinárstve, ale aj vo farmaceutickom priemysle patrí takisto medzi sľubné biotechnologické technológie, rovnako ako príprava kyseliny mliečnej – monoméru na produkciu biodegradabilných plastov. Vývoj mikrobiálnych prírodných produktov je orientovaný aj na farmaceuticky významné látky s protirakovinovými, antidiabetickými a imunomodulačnými vlastnosťami. Biotechnologické projekty na FCHPT STU sú zamerané aj na bioenergetiku a na ochranu životného prostredia. Pomocou imobilizačných techník vyvinutých u nás sa zvýšila produktivita klasických technológií pri produkcii palivového etanolu.

Prof. Ján Šajbidor, DrSc., riaditeľ Ústavu biotechnológie FCHPT STU, kontakty: telefón 02/5932 5151, e-mail jan.sajbidor@stuba.sk


Komunikačný partner Slovbiotech:
Communication House, s.r.o.
Dr. Katarína Eva Čániová, riaditeľka, 055/623 00 70, 0905/812 883 

kcaniova@communicationhouse.sk
Mgr. Anton Oberhauser, editor a analytik, 055/623 00 70, 0911/291 255
aoberhauser@communicationhouse.sk; web www.communicationhouse.sk

Communication House - sídli v Košiciach a je prvou mimobratislavskou PR agentúrou na Slovensku založenou v roku 1996.

Communication House, s.r.o.

Štefánikova 6, 040 01 Košice, web: www.communicationhouse.sk
Code by MacMike.sk | CMS by TISS.sk